Šta znače tehničke karakteristike ulja ?

VISKOZITET ULJA  ( Oil Viscosity )  – je otpor ulja ka kretanju.  Sa većim viskozitetom ulje je manje tečno .

Kod kinematičkog viskoziteta ( Kinematic Viscosity) jedinica je  mm2/s ili cst (1 mm2/s = 1 cst) . Obično se utvrđuje pri tempreraturi ulja od 40 c

Kod dinamičkog viskoziteta ( Dynamic Viscosity ) jedinica je mPa/ s ili cP (1 mPas = 1 cP).

 

INDEKS VISKOZNOSTI  ( Viscosity Index) – pokazuje promenu viskoziteta sa promenom temperature.  Ulja sa indeksom viskoznosti vecim od 100  sporije menjaju viskozitet sa promenom temperature .

 

TAČKA PALJENJA ( Flash Point) – je temperatura na koju treba zagrejati ulje kako bi se oslobođene pare trenutno palile  prinošenjem otvorenog plamena. Jedinica je stepen C .

Ovo nije temperatura primene ulja , već bezbednosna kategorija.

 

TAČKA TEČENJA (Pour Point) – je najniža temperatura pri kojoj ulje još pokazuje tendenciju tečenja. Jedinica je stepen C.

Ovo nije temperatura primene ulja , temperatura primene treba biti bar 3-5 C iznad ove tačke

 

GUSTINA –  je masa u jedinici zapremine. Jedinica je kg/ m3  odnosno g/cm3 . Obično se utvrđuje pri 20 C.

 

Ovo su osnovne karakteristike i nalaze se u svakom tehničkom listu  ( product information)

Dodaj komentar